Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Sámegiella Sámegiella

[Logo: Fylkestinget i Nord-Trøndelag]
Du er her:  Skip Navigation LinksOle Vig VGS > Elevinfo > Elevdemokrati > Elevråd

Elevråd


Enhver videregående skole skal ha elevråd som består av styre og minst en representant fra hver klasse.
Ole Vig videregående skole har 6 avdelingselevråd med avdelingsstyrer og ett hovedstyre med elevrådsleder.

Valg av avdelingselevråd
Alle klasser har tilhørighet til en av skolens avdelinger. De tillitsvalgte i disse klassene utgjør avdelingselevrådene. Tillitsvalgt og vara velges i klassen for en termin.

Valg av styre for avdelingselevråd
Hvert avdelingselevråd skal ha et styre som består av leder, kasserer og sekretær. Dersom en finner det hensiktsmessig velges også nestleder og styremedlem. Styrene for avdelingselevrådene velges så hurtig som mulig etter skolestart, og de sitter normalt i ett år. Valget gjennomføres ved at tillitselevene stemmer over kandidatene. Det gamle styret hjelper det nye styret å komme i gang.

Elevrådets hovedstyre
Lederne for styrene i alle avdelingselevrådene utgjør sammen med elevrådsleder elevrådets hovedstyre. Hver avdeling foreslår kandidat som leder for hovedstyret – elevrådsleder.
Elevrådsledern velges om våren av alle tillitselevene i plenum og kan ikke inneha verv innenfor avdelingselevrådene. Rektor har ansvar for innkalling til første møte – konstituerende møte.
Hovedstyret velger innad:  EO-kontakt, nestleder, kasserer og sekretær. På hovedstyremøtene deltar også avdelingsleder for elevtjenesten og rektor. Hovedstyret setter opp møteplan med forholdsvis regelmessig møtefrekvens. Hovedstyret drøfter saker som angår skolen som helhet. Elevrådet skal være bindeledd mellom elevene og ansatte ved skolen og skal fungere som bindeledd elevene i mellom. Møtene blir ledet av elevrådsleder.
Elevrådet skal ta for seg oppgaver i samband med elevenes arbeidsforhold og velferdsinteresser og hjelpe til med å skape gode forhold og trivsel på skolen.
For at elevrådet skal fungere på en god måte, er det nødvendig at elevene slutter opp og viser interesse.

Elevrådsleder
Elevrådsleder  skal påse at alle avdelingselevrådene fungerer som de skal. Lederen er elevenes og elevrådets representant utad. Det er viktig at leder representerer hele skolen, og ikke bare sin egen avdeling. Lederen skal lede og fordele arbeidet som påfaller elevrådet.

Allmøte
Allmøte omfatter alle elevene ved skolen. Det gjør vedtak i saker som er særlig viktige for elevene. Elevrådet forbereder og innkaller til allmøte (Jfr.§3).

Ole Vig VGS

Adresse: Gymnasgata 2, 7500 Stjørdal

Tlf: 74114400

Ole Vig VGS Besøksadresse: Ole Vig videregående skole, Gymnasgata 2, 7505 Stjørdal
Postadresse: Ole Vig videregående skole, Postboks 254, 7501 Stjørdal
Tlf: 74 17 55 55 E-post: postmottak.olevigvgs@trondelagfylke.no