Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Sámegiella Sámegiella

[Logo: Fylkestinget i Nord-Trøndelag]
Du er her:  Skip Navigation LinksOle Vig VGS > Elevinfo > Generelle opplysninger for elever

Generelle opplysninger for elever


Kontortid
Skolens ekspedisjon er betjent kl. 0800-1530

Foreldremøter
Det holdes minst ett foreldremøte for førsteklassene (oktober/november) og andreklassene (januar/februar) i året. Skolen ser det som svært viktig at flest mulig foreldre/foresatte kommer til disse møtene. Elever og foreldre/foresatte vil få tilsendt liste over lærerne i forbindelse med foreldremøtet. Dersom dere har noe å snakke med oss om utenom foreldremøtene, ser vi gjerne at dere tar kontakt. Ring gjerne på forhånd og avtal tid.

Studietimer
På elevenes uketimeplan vil det finnes enkelte timer som ikke er belagt med undervisning. Disse timene tenkes brukt av eleven til selvstendig arbeid med skolefag.

Terminkarakterer
I alle klasser gis terminkarakter etter første termin 15.1. Standpunktkarakter gis ved skoleslutt.
Fag som leses bare 1. termin, har avvikende datoer.

Kjøretimer
Elevene er selv ansvarlige for at fraværet i forbindelse med kjøring ikke blir så stort at det at det blir vanskelig å gi vurdering.

Skader/transport
Dersom noen skader seg på skolen, må lærer/kontaktlærer varsles og skademelding fylles ut sammen med lærer. Dersom det er nødvendig med transport etter skade, må også skolen kontaktes. I slike tilfeller er det nødvendig med erklæring fra lege.

Stipend og lån
Elever i videregående skole kan søke stipend/lån.
Det er inntekten og formuen til elevenes forsørgere som bestemmer hvor mye elevene får i stipend/lån. Bostipendet blir ikke behovsprøvd.
Når underskrevet gjeldsbrev/stipendmelding er sendt i retur til lånekassen, overføres pengene direkte til kontoen hver måned.
Fritak av fag reduserer stipendtildelingen. Stort fravær høst eller vår meldes til lånekassen, og dette kan føre til reduksjon eller stopp av utbetaling.

Søknadsfrister:
15. november for høsten
15. mars for våren

Elever med mulighet til å søke stipend/lån via internett oppfordres til å gjøre det. Det gir raskere saksbehandling/utbetaling.
Flere opplysninger finnes på: www.lanekassen.no

Skoleskyss/skysstilbud
Skyssordningen omfatter elever som er bosatt ( ifølge folkeregisteret har heimeadresse) i Nord-Trøndelag. Ordningen gjelder ikke de som følger kurs spesielt organisert for voksne. Elever fra andre fylker tildeles skyss/skysstilskudd etter regler fra eget fylke. 

Kriterier for rett til fri skyss/full skyssgodtgjørelse.
Rett til fri skoleskyss/full skyssgodtgjørelse har elever med en daglig reiselengde på minst 6 km, regnet en vei langs korteste fremkommelige vei – inkl. gangvei – mellom bosted og skolen.
Elever som må benytte båt/ferje til skolen får dekket sine faktiske utgifter av fylkeskommunen selv om daglig skolevei er kortere enn 6 km.
Funksjonshemmede elever som må ha spesiell skyss, har rett til fri skyss uten hensyn til minsteavstand. Elever har skyssrett til begge bopeler når foreldrene ikke lever sammen og har delt daglig omsorgsansvar. Myndige elever har skyssrett til en bostedsadresse.

Rutegående transportmidler/full skyssgodtgjørelse
Elever som har rett til skoleskyss skal normalt benytte rutegående transportmidler. Fylkeskommunen kan henvise skyssberettigede elever til den til enhver tid billigste transportordning.
Det gis ikke skyssgodtgjørelse til elever som kan følge et rutegående kommunikasjonstilbud, men som ønsker å benytte sine egne biler ut fra såkalte sosiale-/velferdshensyn.

Skyssberettigede elever har imidlertid rett til skyssgodtgjørelse når:
- Det ikke finnes tilgjengelige/akseptable rutetilbud til den aktuelle strekningen.
- Avstand på delstrekning mellom bosted/skole og transportmiddel overstiger 3,5 km
- Daglig samlet ventetid ved bruk av rutegående transportmiddel overstiger 120 minutter.

Full skyssgodtgjørelse innebærer at eleven får dekket de nødvendige faktiske skyssgodtkostnadene.

Skyssopplegg skal godkjennes. Kostnadene skal dokumenteres.
Ved bruk av privatbil, blir skysskostnadene dekket etter trygdeetatens satser for dekning av utgifter ved reise for undersøkelse og behandling. Satsen pr. 01.08. legges til grunn for hele skoleåret. Eventuelle nødvendige kostnader som er større enn det satsen dekker, som bompenger og utgifter til ferje/hurtigbåt m.v., må dokumenteres gjennom kvittering.
Skyssgodtgjørelse utbetales etterskuddsvis inntil to ganger pr. år.

Skyss  i forbindelse med utplassering i arbeidslivet.
Elever som er utplassert i arbeidslivet i henhold til godkjent fagplan har rett til fri skyss/full skyssgodtgjørelse på samme vilkår som gjelder for daglige skolereiser. Elever som må ha utplassering så langt  fra heim/skole at daglig skyss ikke er aktuelt, får dekket skyss for daglig reise mellom hybel og arbeidssted i henhold til nærmere regler. Slik skyssgodtgjørelse må godkjennes på forhånd.

Nærmere om ekstraordinær skyss i forbindelse med sykdom/skade.
Elever som på grunn av midlertidig skade/sykdom har behov for spesiell skyss, må fremlegge legeerklæring, og skyssen opprettholdes bare for  den tid der er nødvendig av helsemessige årsaker. Dersom drosjetransport skal igangsettes, må samkjøringsmuligheten med andre elever/skole vurderes og eleven må akseptere ventetid.

Gebyr
Elever i v.g skoler som har tapt sitt skyssbevis, må betale et gebyr på kr. 50,- for utstedelse av et nytt skyssbevis.
Mistet skolebevis må betales med et gebyr på kr. 100.

Beløp for nytt bevis innbetales ved bestilling i skolens ekspedisjon.

Biblioteket
Biblioteket tilbyr deg faglitteratur, skjønnlitteratur, tidsskrifter og aviser, katalog over bøker og tidsskrifter, yrkesorienteringsprogrammet ”Veivalg” på data, internett og hjelp til å finne det du har behov for av litteratur.

Kopiering
Elevene kan legge inn beløp til kopiering (og også handling i kantina) på sitt skolebevis.

Oppslagstavler
Alle oppslag på skolens oppslagstavler skal være godkjent og stemplet av skolen.

Ole Vig VGS Besøksadresse: Ole Vig videregående skole, Gymnasgata 2, 7505 Stjørdal
Postadresse: Ole Vig videregående skole, Postboks 254, 7501 Stjørdal
Tlf: 74 17 55 55 E-post: postmottak.olevigvgs@trondelagfylke.no